Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
Logo Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

   pomorskie (wersja archiwalna)

English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Pomorski Leader

Mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz władze lokalne skupione w pomorskich Lokalnych Grupach Działania wiedzą najlepiej, jak wykorzystać atuty swojego terenu dla ożywienia społecznego i gospodarczego. Obszar każdej pomorskiej Lokalnej Grupy Działania jest unikatowy,  interesujący i oferuje wiele atrakcji. Wszystkie pomorskie LGD cechuje otwartość, chęć dzielenia się doświadczeniami i nawiązywania kontaktów z partnerami innych regionów Polski i zagranicy.    

 

PARTNERSTWO DORZECZE SŁUPI

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi działa na terenie 19 gmin położonych w 2 województwach: pomorskim oraz zachodnio – pomorskim. Na Pomorzu jej zasięgiem objętych jest 17 gmin zlokalizowanych w północno- i środkowo - zachodniej części regionu. Obszar całej LGD o powierzchni 4 185 km² zamieszkuje łącznie ok. 147 tys. osób.

Największymi atutami obszaru LGD są: położenie geograficzne, zasoby wodne (rzeki, jeziora), różnorodne formy ochrony przyrody oraz bogate dziedzictwo kultury. Na terenie LGD znajduje się jeden z głównych produktów markowych pomorskiej wsi – „Kraina w kratę”, z unikatowym dziedzictwem architektury regionalnej – budownictwem szkieletowym. Partnerstwo Dorzecze Słupi chce wspierać wszelkie projekty sprzyjające wykorzystaniu lokalnych zasobów dla rozwoju turystycznego obszaru oraz aktywizacji społecznej i kulturalnej mieszkańców.

Najciekawsze produkty turystyczne obszaru mają być promowane pod wspólną marką regionalną Zielone Serce Pomorza. 

 

SANDRY BRDY

Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy działa na terenie 5 gmin położonych w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1 652 km² zamieszkuje ok. 57,5 tys. osób.  Znaczna część terytorium LGD to tereny chronione, posiadające unikatową faunę i florę i objęte siecią NATURA 2000. Istotnym atutem jest także Park Narodowy „Bory Tucholskie”, będący jednym z największym kompleksów leśnych w Europie. Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy” kładzie główny akcent na wykorzystanie cennych zasobów dla rozwoju turystycznego, przy jednoczesnym zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego. Takie podejście odpowiada współczesnym trendom w turystyce. Coraz więcej turystów zainteresowanych jest bowiem regionalizmami i poszukiwaniem lokalnych odmienności.

 

BURSZTYNOWY PASAŻ

Lokalna Grupa Działania Bursztynowy Pasaż działa na terenie 6 gmin położonych w północnej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni blisko 1070 km² zamieszkuje ponad 44,4 tys. osób.

Największym atutem obszaru LGD jest jego bezpośredni dostęp do morza. Wzdłuż ponad 30 km linii brzegowej znajdują się najszersze i najczystsze plaże na polskim wybrzeżu. Niekwestionowanymi walorami są również liczne jeziora, duża ilość lasów oraz czyste środowisko.

O atrakcyjności obszaru LGD stanowi też bogate dziedzictwo kulturowe, związane z kulturą Kaszub. Historię i tradycje Kaszubów obserwować można dzięki: dziedzictwu architektonicznemu, tj. zabytkowym obiektom budownictwa ludowego, skansenom, wiejskim kościołom, dworkom oraz bogactwu obrzędów i zwyczajów. Symbolem kultury kaszubskiej jest również odrębność językowa - nauczany w szkołach, obecny w mediach i literaturze język kaszubski, w 2005 r. uznany został oficjalnie za język regionalny.

W oparciu o te atuty, LGD „Bursztynowy Pasaż” wyznaczyła sobie cztery główne kierunki aktywności na lata 2007-2013: turystykę, rekreację, kulturę oraz wsparcie przedsiębiorczości. 

 

WRZECIONO

Lokalna Grupa Działania Wrzeciono działa na terenie 2 gmin położonych w środkowo – zachodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 691 km² zamieszkuje ok. 23,9 tys. osób.

Obszar LGD charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu, zwłaszcza w południowej części. Wysoczyzny morenowe są tutaj porozcinane rynnami jeziornymi i dolinami rzek, a różnice wysokości dochodzą do 234 metrów.

Rejon ten zamieszkuje ludność wielokulturowa pochodzenia: kaszubskiego, ukraińskiego oraz niemieckiego, co decyduje  o bogactwie zwyczajów, obrzędów i tradycji.

Głównymi celami działania Lokalnej Grupy Działania „Wrzeciono” są: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru, podniesienie atrakcyjności turystycznej przy poszanowaniu zasobów środowiskowych i dziedzictwa kulturowego.

 

 STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby działa na terenie 9 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1 250 km² zamieszkuje ok. 115,1 tys. osób.

Obszar LGD cechuje urozmaicona rzeźba terenu i znaczne wysokości względne (sięgające 150-200 m.), duża liczba jezior i cieków wodnych, bardzo różnorodna i unikatowa szata roślinna oraz występowanie dużych zwartych kompleksów leśnych.

Bezcennym atutem obszaru LGD jest kultura i tradycja kaszubska. Kaszubi mieszkają w wielu miejscach województwa pomorskiego, przy czym teren LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby charakteryzuje najwyższy, bo ponad 90 proc., wskaźnik ludności kaszubskiej do ogółu mieszkańców.  

Wyjątkowe połączenie walorów środowiska przyrodniczego z atutami kulturowymi sprawia, że obszar LGD jest od kilkudziesięciu lat określany mianem Szwajcarii Kaszubskiej.

Zasadniczymi celami działalności Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby” jest stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej poza sezonem letnim oraz kompleksowa promocja w kraju i zagranicą Marki Szwajcaria Kaszubska.

 

NASZYJNIK PÓŁNOCY

Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy działa na terenie 11 gmin położonych w 3 województwach: pomorskim, kujawsko – pomorskim oraz wielkopolskim. Na Pomorzu jej zasięgiem objęte jest 6 gmin zlokalizowanych w południowo-zachodniej części regionu. Obszar całej LGD o powierzchni 2 757 km² zamieszkuje łącznie ok. 81 tys. osób. Bogactwo jezior i rzek, obfitość lasów, predestynują obszar LGD do rozwoju turystyki aktywnej.

Lokalna Grupa Działania chce wspierać inicjatywy służące promocji lokalnych zasobów, zapewnieniu dzieciom i młodzieży atrakcyjnej oferty spędzania czasu wolnego, rozwojowi przedsiębiorczości, a poprzez to ożywieniu gospodarczemu obszaru. 

LGD chce przeciwdziałać bezrobociu poprzez m.in. projekt certyfikacji lokalnych produktów Marką Lokalną – Naszyjnik Północy. Produkt taki musi spełniać kilka warunków: bazować na lokalnej tradycji lub historii oraz bazie surowcowej, wykorzystywać umiejętności i wiedzę lokalnej społeczności, być oryginalny i unikatowy, być efektem współpracy partnerów różnych sektorów oraz  powstawać w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju. Certyfikacja lokalnych produktów na obszarze LGD trwa od kilku lat. Zaświadczenia przyznano już 46 wyrobom spożywczym i rękodzielniczym oraz cennym inicjatywom społecznym.

 

CHATA KOCIEWIA

Lokalna Grupa Działania Chata Kociewia działa na terenie 14 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 1675 km² zamieszkuje ponad 85,2 tys. osób.

Obszar LGD znajduje się na terenie Kociewia, jednego z ważniejszych regionów etnicznych na Pomorzu.

Obszar LGD Chata Kociewia to także unikatowe walory przyrodnicze: jeziora, rzeki i duża ilość lasów, w tym drugi co do wielkości obszarem leśnym w Polsce - Bory Tucholskie.

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju „Chaty Kociewia” doprowadzić ma do aktywizacji mieszkańców oraz rozwoju społeczno – gospodarczego obszaru, przy wykorzystaniu lokalnych zasobów naturalnych, przyrodniczych, historycznych i kulturowych. 

 

TRZY KRAJOBRAZY

Lokalna Grupa Działania Trzy Krajobrazy działa na terenie 6 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 648 km² zamieszkuje ok. 56,7 tys. osób. Obszar LGD położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej. Podstawowym walorem krajobrazu jest tutaj silnie rozbudowana sieć hydrologiczna w postaci kanałów, rowów melioracyjnych oraz obiektów o charakterze wodnym: budowli hydrotechnicznych, urządzeń regulacyjnych, jazów i przepustów.

O walorach kulturowych omawianego terenu decyduje przede wszystkim dziedzictwo dawnych osadników części żuławskiej - mennonitów. Pozostawili oni po sobie bogatą kulturę materialną, zadbane wioski oraz liczne cmentarze z fantazyjnymi nagrobkami.

Lokalna Grupa Działania chce koncentrować swoje działania na tworzeniu i promocji Marki Lokalnej „Trzy Krajobrazy Ziemi Gdańskiej”, dbaniu o równomierny rozwój obszaru oraz tworzeniu atrakcyjnej oferty kulturalnej dla mieszkańców. 

 

STOLEM

 Lokalna Grupa Działania Stolem działa na terenie 5 gmin położonych w środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 827 km² zamieszkuje ok. 33,3 tys. osób.

Specyfiką obszaru LGD Stolem jest naturalne, nieskażone środowisko, czyste powietrze, brak uciążliwych zakładów produkcyjnych, znaczna ilość lasów obfitujących w grzyby i jagody oraz duża liczba jezior. Oprócz kompleksu jezior Wdzydzkich, zajmujących obszar 1 455 ha, znajduje się tu ponad 160 jezior i oczek wodnych. Najbardziej charakterystyczny i unikatowy element krajobrazu LGD stanowi krzyż uformowany przez 4 jeziora: Wdzydze, Jelenie, Radoń i Gołub.

Ważnym elementem tożsamości historycznej obszaru LGD jest tradycja i kultura kaszubska. Przejawia się ona m.in. w potrawach regionalnych, rytuale zażywania tabaki zwanej „Diabelskim Zielem”, stroju regionalnym oraz języku.  

Leader ma doprowadzić do powstania na obszarze LGD „Stolem” nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Szansa ożywienia obszaru upatrywana jest przede wszystkim w promocji produktów regionalnych, rozwoju usług turystycznych, któremu towarzyszyć ma poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej. 

 

WSTĘGA KOCIEWIA

Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa na terenie 5 gmin położonych w południowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 675 km² zamieszkuje ok. 52,7 tys. osób.

Na obszarze LGD znajdują się 4 florystyczne rezerwaty przyrody, duże ilości lasów oraz małych i dużych zbiorników wodnych, dających doskonałe warunki do uprawiania małego żeglarstwa i spływów kajakowych. Fragmenty jezior i rzek są od lat częściami szlaków kajakowych.

Teren ten znajduje się w całości w regionie etniczno-kulturowym Kociewie. Bogata historia, przenikanie się różnych kultur powodują, że obszar LGD posiada bogate dziedzictwo kultury materialnej. Można tu znaleźć ślady wczesnośredniowiecznych grodzisk, wiele zabytków sakralnych, a także fragmenty zabudowy holenderskiej, będące pozostałością po mennonitach, którzy odegrali niemałą rolę w historii również tego obszaru.

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” chce wspierać projekty służące zwłaszcza pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego, rozwojowi turystycznemu oraz aktywizacji sportowej, społeczno – kulturalnej i gospodarczej mieszkańców.   

 

POWIŚLAŃSKA LGD

Powiślańska Lokalna Grupa Działania działa na terenie 5 gmin położonych w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 813 km² zamieszkuje ok. 43,4 tys. osób.

Na obecne dziedzictwo kulturowe Powiśla wpływa wieloetniczny, polsko-niemiecko-holenderski charakter tych terenów. Z regionem LGD tradycyjnie związana jest wiklina, rosnąca w dolinie Wisły, dzięki której rozwijało się rzemiosło koszykarskie. Innym produktem kojarzonym z Powiślem jest czarna porzeczka, z której wytwarzano smaczne powidła i nalewki. Porzeczka do dzisiaj bujnie rośnie na brzegach rzeki Liwy i może stać się produktem wyraźnie identyfikowanym z obszarem LGD.

Głównymi celami aktywności Powiślańskiej LGD są: aktywizacja mieszkańców, rozwój turystyki w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe, tworzenie nowych miejsc pracy i pielęgnowanie dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

KASZUBSKA DROGA

Lokalna Grupa Działania Kaszubska Droga działa na terenie 4 gmin położonych w północno- środkowej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 641 km² zamieszkuje ponad 43 tys. osób. Obszar LGD położony jest w bliskim sąsiedztwie Aglomeracji Trójmiejskiej. Wzgórza morenowe typowe dla charakteru pojeziernego, duże zróżnicowanie wysokości, bogactwo przyrodnicze, czynią ten teren malowniczym i atrakcyjnym dla turystów. Pod względem kulturowym jest to teren Kaszub, wyróżniający się spośród innych regionów kraju, m.in. językiem, strojem, bogactwem obiektów dziedzictwa kulturowego i obrzędów. Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” chce wykorzystać te atuty w celu ożywienia gospodarczego obszaru, podniesienia jego atrakcyjności turystycznej, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa kaszubskiego.

 

ŻUŁAWY I MIERZEJA

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja działa na terenie 5 gmin położonych w północno – wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 672 km² zamieszkuje ok. 35,7 tys. osób. Obszar LGD w całości położony jest w delcie Wisły. Tworzą go dwie krainy geograficzne: Żuławy Wiślane i Mierzeja Wiślana. Dzisiejszy krajobraz Żuław uważany jest za dzieło mennonitów - wywodzących się z Niderlandów, dawnych osadników tych ziem. Pozostawili oni po sobie budowle hydrotechniczne, zabudowania gospodarcze, domy podcieniowe, wiatraki, kościółki i cmentarze.

Lokalna Grupa Działania „Żuławy i Mierzeja” chce poprzez Leader’a doprowadzić do rozwoju turystycznego obszaru z wykorzystaniem jego lokalnych walorów, ożywienia gospodarczego oraz aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców.

 

SPICHLERZ ŻUŁAWSKI

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo - wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 477 km² zamieszkuje ok. 24,7 tys. osób.

Obszar LGD położony jest w delcie Wisły, na terenie Żuław Wiślanych. Historia tej krainy to nieustanna walka człowieka z zagrożeniami powodziowymi, których źródłem są rzeki oraz akweny wodne. Cechą charakterystyczną obszaru jest ponadto wysoka jakość gleb, co sprzyja rozwojowi rolnictwa. Pod względem krajobrazowym, teren LGD stanowi monotonna równina, wzniesiona niewiele ponad poziom morza, a lokalnie położona w depresji i sztucznie odwadniana. Przecina ją sieć rzek i kanałów, urozmaicają liczne wały i wyrobiska.

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski” chce wspierać projekty sprzyjające integracji mieszkańców oraz kreowaniu produktów lokalnych, charakterystycznych dla swojego obszaru. 

 

KRAINA DOLNEGO POWIŚLA

Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla działa na terenie 5 gmin położonych w środkowo-wschodniej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 731 km² zamieszkuje prawie 42,2 tys. osób.

Obszar LGD bogaty jest w różne formy ochrony przyrody: rezerwaty, parki, obszary chronionego krajobrazu. Jedną z lokalnych atrakcji turystycznych jest ogród dendrologiczny w Dzierzgoniu. Omawiany teren charakteryzuje wysoka produkcja rolna, zarówno roślinna jak i zwierzęca. Żyzne gleby, niskie zanieczyszczenie powietrza, duża odległość od głównych szlaków komunikacyjnych i ośrodków przemysłowych, sprzyjają rozwojowi rolnictwa.  

Większość mieszkańców obszaru LGD stanowi ludność napływowa, która przybyła na ten teren z różnych stron Polski, co wpływa na niskie poczucie tożsamości i słabą integrację społeczności lokalnej.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla” chce poprzez Leader’a doprowadzić do integracji społeczności lokalnej, zwiększenia kapitału społecznego, wzrostu aktywności gospodarczej oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

 

MAŁE MORZE

Lokalna Grupa Działania Małe Morze działa na terenie 4 gmin położonych w północnej części województwa pomorskiego. Obszar LGD o powierzchni 322 km² zamieszkuje ok. 38,3 tys. osób.

Cechą wyróżniającą obszar LGD Małe Morze jest wysoka atrakcyjność turystyczna i rekreacyjna, wynikająca z nadmorskiego położenia i bliskości Trójmiasta. Dogodne warunki do uprawiania różnych form turystyki aktywnej: wodnej (windsurfing i kitesurfing, żeglarstwo, sporty motorowodne, nurkowanie); rowerowej; wypoczynkowej; agroturystyki i ekoturystyki, sprawiają, że teren ten jest naturalnym zapleczem rekreacyjnym dla mieszkańców Trójmiasta.  

Obszar całej LGD położony jest w regionie etnicznym Kaszub.

Zasadniczymi celami działania LGD „Małe Morze” są: rozwój turystyki (zwłaszcza poza sezonem letnim), z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, aktywizacja mieszkańców i ochrona kaszubszczyzny. 

 

 

Mapa LGD Województwa Pomorskiego

Dane kontaktowe pomorskich LGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009